Apartmány Kouty

+420 725 059 900
ubytovani@k3-sport.cz

Penzion Kouty

+420 725 059 900
recepce@penzion-kouty.cz

 

Provozní řád lyžařské školy

PROVOZNÍ ŘÁD LYŽAŘSKÉ ŠKOLY

Článek 1

Úvodní ustanovení

Provozovatel:
Danisport s.r.o., Mgr. Alena Danihelková  – HELIA SCHOOL

DIČ: CZ076 27 637, Sídlo podnikání: Plachty 512/2, 634 00 Brno

provozovna Kouty nad Desnou 30, 778 11, LŠ HELIA SCHOOL

telefon:
+420 602 595 224

e-mail:
heliaschool.kouty@gmail.com            

 web:
www.kouty.cz

(dále jen „“)

Článek 2
Působnost

 1. Tento provozní řád určuje zásady chování klientů lyžařské školy, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k vykázání z prostoru probíhajícího výcviku či jeho přerušení.
 2. Zúčastnit se lyžařského výcviku je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto provozním řádem, popř. jsou s ním seznámeni rodiče / zákonní zástupci nezletilých osob, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny provozovatele a zástupců LŠ.
 3. V případě, že je účastníkem kurzu dítě, zavazuje se rodič / zákonný zástupce nezletilé osoby, že v potřebném rozsahu seznámí děti před začátkem kurzu s pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví podle tohoto provozního řádu a bude vyžadovat jejich dodržování v průběhu kurzu.

Článek 3
Specifikace kurzů

 

 1. Lyžařské kurzy jsou pořádány pro dospělé i děti.
 2. Lyžařská škola nabízí výuku lyžování, snowboardingu, běžeckého lyžování a skialpinismu.
 3. Lyžařská škola nabízí jak skupinovou, tak privátní / individuální výuku.
 4. Jedna výuková lekce se skládá z pasivní části výuky (konzultace s instruktorem, poučení) a ze samotné aktivní výuky.

Článek 4
Pravidla chování na sjezdových tratích podle FIS

 1. Ohled na ostatní lyžaře– každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.
 2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy– každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a způsob jízdy musí přizpůsobit svým dovednostem a schopnostem, terénním, sněhovým a povětrnostním podmínkám, jakož i hustotě provozu.
 3. Volba jízdní stopy– lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním
 4. Předjíždění– předjíždět se může shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
 5. Vjíždění a rozjíždění – každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.
 6. Zastavení– každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo co nejrychleji opustit.
 7. Stoupání a sestup – lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.
 8. Respektování značek– každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci
 9. Chování při úrazech– při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.
 10. Povinnost prokázat se– každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

 

Článek 5
Provoz lyžařské školky

 1. Provoz lyžařské školky zajišťuje na své náklady a své nebezpečí LŠ.
 2. Lyžařská školka je ohraničena a není do ní povolen vstup veřejnosti ani rodičům klientů, a to z důvodu zajištění bezpečnosti a udržitelné kapacity lyžařské školky.
 3. Do lyžařské školky je povolen vstup pouze na lyžích či snowboardu.
 4. Do lyžařské školky je zakázán vstup s boby nebo sáňkami, jakož je zakázán i vstup psů.
 5. Lyžařská školka je určena primárně pro děti do věku 12 let.
 6. Lyžařská školka je v provozu dle objednaných hodin a provozních hodin ski areálu KOUTY.
 7. Klienti lyžařské školky jsou povinni dodržovat pokyny instruktora a zákonní zástupci jsou povinni před zahájením výuky své děti o tomto poučit, jakož i o pravidlech vyplývajících z tohoto provozního řádu.
 8. Instruktor nezodpovídá za nezletilého klienta v případě, že nerespektuje jeho pokyny a upozornění, popř. nemá vhodnou lyžařskou/snowboardovou výzbroj a výstroj, odborně seřízené vázání apod.
 9. Klienti, kteří si zakoupí vstup do dětského parku – Dítě je označeno vestou s dokladem o zaplacení a tímto souhlasí s provozním řádem Lyžařské školy, který je umístěn v kanceláři LŠ. Klienti nejsou pojištěni u LŠ, pohyb v dětském parku probíhá na vlastní nebezpečí. LŠ doporučuje svým klientům sjednat si úrazové pojištění.
 1. V případě zakoupení výuky pro dítě je rodič nezletilého dítěte či jiná jeho odpovědná osoba, před výukou povinna nahlásit zdravotní stav dítěte, možné komplikace apod. Tyto informace je povinna uvést v registračním formuláři pro dětskou výuku/instruktorovi spolu s osobními údaji a kontaktním telefonním číslem a jejich správnost stvrdit svým podpisem. LŠ si vyhrazuje právo dítě trpící zdravotními potížemi po vlastním zvážení k výuce nepřijmout.
 2. Klienti nejsou pojištěni u LŠ, výuka probíhá na vlastní nebezpečí. LŠ doporučuje svým klientům sjednat si úrazové pojištění.
 3. Zakoupením lekce klient souhlasí se zajištěním lékařského ošetření jeho dítěti Horskou Službou a / nebo převoz do nejbližší nemocnice, pokud je odborné lékařské ošetření podle názoru zaměstnance LŠ potřeba. Klient si je vědom toho, že výsledek léčby nebo vyšetření je bez záruky a v případě následného transportu do jiného zdravotnického zařízení, nenese LŠ žádnou další odpovědnost za tento transport. Klient je povinen uhradit veškeré náklady spojené s lékařskou péči a transportem a nebudu uplatňovat nárok na odškodnění vůči společnosti LŠ.
 4. Klient je povinen dodržovat pravidla FIS pro chování lyžařů a snowboardistů a pravidla lyžařského areálu.
 5. LŠ nenese žádnou zodpovědnost za zdraví klientů.
 6. Klienti účastnící se výuky v lyžařské školce souhlasí s bezúplatným pořízením obrazových snímků či obrazově-zvukových záznamů a jejich zveřejněním za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na svých webových nebo facebookových stránkách a či v tištěných informačních materiálech (např. brožury, letáky) vydávaných LŠ k účelu propagace provozovatele a distribuovaných vůči třetím osobám.
 7. LŠ neprovozuje žádné zařízení sloužící k individuální/privátní výuce a není tedy provozovatelem, nýbrž poskytuje výhradě služby spojené s poradenstvím v oblasti zlepšování techniky jízdy. Výuka je poskytována na vlastní nebezpečí a LŠ doporučuje klientovi sjednat si úrazové pojištění.
 8. LŠ má právo odmítnout výuku dítěte bez udání důvodů.

Článek 6
Privátní / individuální lyžařská/snowboardová/běžecká/skialpinistická výuka

 1. LŠ neprovozuje žádné zařízení sloužící k individuální/privátní výuce a není tedy provozovatelem, nýbrž poskytuje výhradě služby spojené s poradenstvím v oblasti zlepšování techniky jízdy. Výuka je poskytována na vlastní nebezpečí a LŠ doporučuje klientovi sjednat si úrazové pojištění.
 2. Privátní / individuální lyžařská nebo snowboardová výuka (dále jen „výuka“) probíhá dle dohody v lyžařském areálu Kouty.
 3. Výuka trvá dle dohody 1, 2 nebo 4 učební jednotky, přičemž tato jednotka trvá 50 min.
 4. Výuky se mohou účastnit děti od 3 let i dospělí.
 5. Před zahájením výuky jsou účastníci povinni uhradit kurzovné.
 6. Účastnit výuky se mohou pouze osoby v dobrém zdravotním stavu bez dalších fyzických omezení.
 7. Účastníci výuky jsou povinni si před zahájením výuky zajistit seřízení a technickou kontrolu lyží v odborném servisu. Jestliže bude před zahájením nebo v průběhu výuky zjištěna závada na lyžích ohrožující bezpečnost účastníka výuky, bude účastník vyřazen z výuky až do sjednání nápravy.
 8. Účastníci výuky jsou povinni být vybaveni vhodnou lyžařskou nebo snowboardovou nebo telemarkovou výzbrojí a výstrojí (viz informační letáček). V případě nevyhovujícího stavu lyžařské nebo snowboardové nebo telemarkové výzbroje nebo telemarkové výstroje, popř. jejich absence si LŠ vyhrazuje právo na vyřazení účastníka z výuky až do sjednání nápravy bez nároku na vrácení kurzovného.
 9. V případě nedostatku sněhu nebo nepříznivých povětrnostních podmínek bude výuka na dobu nutnou přerušena bez nároku na vrácení kurzovného, nebude-li dohodnuto jinak.
 10. LŠ má právo odmítnout výuku dítěte bez udání důvodů.

 

 

Článek 7
Rezervace výuky

 

 1. Každý klient má možnost si rezervovat výuku v kurzech uvedených v čl. 3 tohoto provozního řádu, a to dle aktuální nabídky LŠ.
 2. NEZÁVAZNÁ REZERVACE – je rezervace, kdy je klient povinen se dostavit alespoň 20 min před započetím rezervované výuky. V případě, že klient nebude nejpozději do 5-ti minut po termínu započetí výuky přítomen a současně nebude mít již uhrazeno kurzovné, má LŠ právo na daný termín přijmout jiného zákazníka. Pokud bude mít klient již uhrazeno kurzovné, avšak se ani do 15-ti minut po termínu započetí výuky nedostaví na výuku, není LŠ povinna mu výuku poskytnout a kurzovné se nevrací.

 

Článek 8
Všeobecné pokyny a zákazy

 1. Účastníci kurzu / výuky jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení tohoto provozního řádu a také ústně podávané pokyny zástupci LŠ.
 2. V případě zakoupení kurzu nebo výuky pro dítě je rodič nezletilého dítěte či zákonný zástupce, před zahájením kurzu / výuky povinen nahlásit zdravotní stav dítěte, možné komplikace apod. Tyto informace je povinen uvést v přihlášce pro dětskou výuku spolu s osobními údaji, kontaktním telefonem a adresou a jejich správnost stvrdit svým podpisem.
 3. Děti musí mít při kurzu přilbu, její zapůjčení je po předchozí dohodě možné u provozovatele (pro děti do 8 let), popř. v půjčovně.
 4. LŠ neuzavírá pro účastníky kurzu pojištění. Provozovatel doporučuje účastníkům sjednat si úrazové pojištění.
 5. LŠ a jeho zástupci mohou omezit nebo přerušit výuku dítěte / nezletilého účastníka kurzu nebo výuky v případě, že opakovaně nebo vážným způsobem nerespektuje jejich pokyny a upozornění a dále jej vykázat z místa konání kurzu / výuky, popř. kurz / výuku ukončit, bez náhrady zaplaceného kurzovného.
 6. Účastníci kurzu jsou povinni nahlásit jakoukoliv svou zdravotní újmu / úraz, náhlou změnu zdravotního stavu (např. nevolnost), nebo úraz, jehož jsou svědky, vzniklý během výukové lekce bez zbytečného odkladu v místě konání kurzu, jinak nebude újma akceptována.
 7. Účastník kurzu je povinen dodržovat pravidla chování na sjezdových tratích podle FIS (viz článek 4) a pravidla lyžařského areálu.
 8. Účastník kurzu / výuky je povinen mít během kurzu /výuky u sebe kartičku pojištěnce zdravotní pojišťovny pro případ úrazu. U dětí a nezletilých účastníků kurzu / výuky rodič / zákonný zástupce v přihlášce vyplní číslo zdravotní pojišťovny.
 9. Účastník kurzu / výuky je povinen udržovat svou lyžařskou výzbroj a výstroj v pořádku, čistotě a v dobrém technickém stavu, vždy odborně seřízenou podle tělesných parametrů účastníka.
 10. LŠ nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo zničení cenných předmětů, peněz nebo výzbroje a výstroje účastníků kurzu, jestliže ji zástupce provozovatele sám nezpůsobil. Rodič nebo zákonný zástupce zajistí, aby děti nebo nezletilé osoby nepřivážely na kurz cennosti, vyšší peněžní částky, alkohol a návykové látky nebo nebezpečné předměty
 11. Účastník kurzu nesmí obsluhovat technická zařízení lyžařského areálu a ani jinak do nich zasahovat.
 12. Rodinní příslušníci účastníků kurzu se nesmí v jeho průběhu pohybovat v prostoru výcviku bez výzvy zástupce LŠ, popř. nesmí ohrožovat svou přítomností a pohybem v areálu a na svahu ostatní návštěvníky lyžařského areálu.
 13. Účastník kurzu / výuky má zakázáno porušovat tento provozní řád nebo pokyny zástupců LŠ.
 14. Účastník kurzu / výuky má zakázáno účastnit se kurzu / výuky pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, popř. je požívat během konání kurzu / výuky.
 15. Účastník kurzu / výuky má zakázáno používat technická zařízení během výuky a lyžování, které ovlivňují smysly nebo jiným způsobem bezpečnost účastníka (sluchátka v uších, použití mobilního telefonu při lyžování nebo na vleku, apod.).
 16. Účastník kurzu / výuky má zakázáno používat poškozenou nebo nevhodnou lyžařskou / snowboardovou výzbroj nebo výstroj.
 17. Účastník kurzu / výuky má zakázáno ovládat technické vybavení lyžařského areálu nebo prostředků provozovatele (vyjma zapůjčené výzbroje).
 18. Účastník kurzu / výuky má zakázáno poškozovat technická zařízení a vybavení lyžařského areálu nebo zasahovat do bezpečnostních zařízení a vybavení lyžařského areálu (zábrany, ohrazení, značení, apod.).
 19. Účastník kurzu / výuky má zakázáno slovní nebo fyzické napadání zástupce LŠ, dalších účastníků kurzu / výuky nebo ostatních návštěvníků lyžařského areálu.
 20. Účastník kurzu / výuky má zakázáno vnášet do místa kurzu / výuky střelné nebo jiné zbraně a pyrotechniku.
 21. Účastník kurzu / výuky má zakázáno kouřit na svahu a mimo vyhrazená místa.
 22. Účastník kurzu / výuky má zakázáno opouštět vlek mimo koncovou stanici nebo místo určené zástupcem LŠ (např. při nedostatku sněhu).
 23. Účastník kurzu / výuky má zakázáno se pohybovat a lyžovat mimo vyznačené sjezdovky a komunikace.

 

Článek 9
Zpracování osobních údajů

 1. LŠ v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Správce osobních údajů zpracovává údaje v rozsahu nezbytném pro pořádání kurzu v rámci výkonu oprávněné činnosti. Konkrétní zpracování osobních údajů a informace k němu dle požadavků GDPR jsou umístěny v přihlášce na kurz.

 

Článek 10
Závěrečná ustanovení

 1. LŠ má právo kontrolovat dodržování pravidel stanovených tímto provozním řádem a vyvozovat z nich příslušná opatření.
 2. Tento provozní řád je závazný pro všechny účastníky kurzu / výuky (popř. rodiče a zákonné zástupce nezletilých dětí).
 3. Každý účastník kurzu / výuky zakoupením kurzu souhlasí s tímto provozním řádem, se kterým je povinen se seznámit (aktuální znění provozního řádu je vždy vyvěšeno na viditelném místě v provozovně LŠ.
 4. Práva a povinnosti, která nejsou výslovně upravena a specifikována v tomto provozním řádu se řídí dalšími vnitřními předpisy provozovatele a příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména právními předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví.
 5. Tento provozní řád může být měněn a doplňován formou písemných dodatků.
 6. LŠ si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu provozního řádu.
 7. Účastník kurzu / výuky souhlasí s bezúplatným pořízením obrazových snímků či obrazově-zvukových záznamů a jejich zveřejněním za účelem propagace činnosti lyžařské školy, a to výhradně na jejích webových nebo facebookových stránkách, či v tištěných informačních materiálech (např. brožury, letáky) vydávaných provozovatelem k účelu propagace provozovatele a distribuovaných vůči třetím osobám.
 8. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí do odvolání.

Článek 11
Důležitá telefonní čísla

Hasiči 150
Zdravotnická záchranná služba 155
Policie ČR 158
Horská služba +420 1210
Integrovaný záchranný systém 112

V Koutech nad Desnou dne 20. 12. 2019

Mgr.Alena Danihelková, Danisport s.r.o.