Apartmány Kouty

+420 725 059 900
ubytovani@k3-sport.cz

Penzion Kouty

+420 725 059 900
recepce@penzion-kouty.cz

 

Obchodní podmínky

Připravujeme…
Obchodní podmínky on-line prodej skipasů

společnosti K3 Sport s. r.o., se sídlem I. P. Pavlova 116, 779 00 Olomouc , IČ: 268 30 248 , zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26932 ( dále jen „ provozovatel“ ), pro internetový prodej online skipasů, který je umístění na webové adrese www.kouty.cz ( dále jen „ obchodní podmínky „), která provozuje areál KOUTY.

1/ Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vznikly v souvislosti s uzavřením kupních smluv prostřednictvím online prodeje, umístěného na webové adrese www.kouty.cz

2/ Zákazník může online prodeji zakoupit online tarif prostřednictvím internetových stránek provozovatele.

3/ Kupní cenu tarifu uhradí přes platební systém GoPay nebo GPwebpay.

4/ Zakoupením online tarifu zákazník vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami, zavazuje se dodržovat a respektovat platné provozní řády firmy K3 Sport s. r.o., v areálu KOUTY. Prodej online skipasů je v souladu s ustanoveními platných právních předpisů, především zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a zák. č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů v platném znění.

5/ Nakupovat online tarify prostřednictvím online prodeje mohou v souladu s těmito obchodními podmínkami všechny fyzické i právnické osoby

6/ Výdej zaplacených tarifů realizuje provozovatel, K3 Sport s. r.o., a to na svých pokladnách proti vratné záloze 100Kč/ karta a předložení platného dokladu, průkazu pojištěnce, OP atd. Po výběru a označení vybraného tarifu je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat veškeré požadované informace, zejména určit typ osoby ( dospělý, dítě, junior, senior ). Po vyplnění veškerých požadovaných informací zákazník závazně potvrdí objednávku. Závazné potvrzení objednávky je považováno za okamžik uzavření kupní smlouvy. Poté, se zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou konečnou.

7/ Online tarif je platný pouze v termínu, který si zákazník sám při koupi tarifu zvolil. Tímto termínem je konkrétní den či určitá část tohoto konkrétního dne. Online tarif nelze vyčerpat v jiném termínu, než pro který byl zakoupen. Nevyčerpáním online tarifu v zakoupeném termínu, aniž by zákazník odstoupil od kupní smlouvy podle bodu č.18 těchto obchodních podmínek, online tarif propadá bez nároku na náhradu jeho kupní ceny.

8/ Tarif je vázán na typ osoby (dospělý, dítě, junior, senior). Typ osob a jednotlivé ceny online tarifů na ně vztažené jsou v souladu s platným ceníkem areálu umístěným u pokladen a s ceníkem uvedeným na webových stránkách areálu KOUTY, www.kouty.cz.

9/ Oprávněnost nároku na zvýhodněné ceny tarifů pro určité typy osob (dospělý, dítě, junior, senior) je zákazník povinen na požádání provozovateli kdykoli doložit předložením platného dokladu, průkazu pojištěnce, OP atd.

10/ Zakoupení online tarif bude aktivován po prvním průchodu turniketem provozovatele. Po aktivaci online tarifu již není možné od kupní smlouvy odstoupit.

15/ Při nákupu online tarifů nelze uplatnit žádné slevy, zákazníkovi je účtována plná cena dle aktuálního platného ceníku provozovatele.

16/ Platba za vybraný online tarif (platba kupní ceny) probíhá prostřednictvím platebního systému GoPay nebo GPwebpay, do kterého je zákazník po potvrzení objednávky přesměrován. Po úspěšném odeslání objednávky je zákazníkovi odeslán email na v objednávce uvedenou emailovou adresu, který slouží jako potvrzení o zaplacení.

17/ Daňový doklad o úhradě kupní ceny získá zákazník na požádání oproti předložení potvrzujícího emailu ze systému GoPay na pokladně provozovatele.

18/ Zákazník, který zakoupí online tarif ve lhůtě delší 14 dnů před zahájením využívání služby, je oprávněn po dobu těchto 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu prostřednictvím emailu na adrese vedouci-ic@k3-sport.cz nebo osobně na pokladně areálu. Při odstoupení jsou finanční prostředky představující kupní cenu online tarifu vráceny buď bezhotovostním způsobem na bankovní účet zákazníka nebo v hotovosti na pokladně Areálu KOUTY.

19/ Při zakoupení online tarifů ve lhůtě kratší 14 dnů od zahájení využívání služby, na níž byl online tarif zakoupen, zákazník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že služby, která mu má být poskytnuta, bude poskytnuta před uplynutím 14-denní lhůty od pořízení online tarifu ve smyslu ustanovení §1829 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. V souladu s tímto ustanovením bere zákazník také na vědomí, že v tomto případě nebude oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o zakoupení online tarifu, a že zaplacená kupní cena online tarifu je tedy i při nevyčerpání této služby nevratná.

20/ Provozovatel je oprávněn měnit tyto obchodní podmínky.

21/ V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravené se práva a povinnosti stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění.

22/ Zákazník dává souhlas provozovateli uzavřením kupní smlouvy se zpracováním osobních údajů, za účelem jeho řádné identifikace a za účelem zjištění řádného plnění povinností smluvních stran z kupní smlouvy, jakož i za účelem dalšího poskytování služeb provozovatelem zákazníkovi.

23/ Zákazník tento souhlas uděluje na dobu určitou, a to po dobu trvání smluvního vztahu. Provozovatel se zavazuje zpracovávat tyto osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000Sb, o ochraně osobních údajů. Zákazník uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že byl s těmito informace řádně seznámen a že s nimi souhlasí.

24/ REKLAMAČNÍ ŘÁD V případě, že dodaná služba (nákup skipasu online) obsahuje vady (tj. neobsahuje objednané služby, je poškozený apod.), je zákazník povinen uplatnit nároky z vad (reklamaci) bez zbytečného odkladu a to následujícím způsobem: – poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace, tj. dnem v němž nebyla služba poskytnuta v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu, jinak právo na reklamaci zaniká, – osobně v závislosti na reklamované službě a to na pokladně Areálu KOUTY nebo na emailu vedouci-ic@k3-sport.cz. Dodatečně zjištěné vady nebudou akceptovány. Areál KOUTY po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Zákazník je povinen při vyřizování reklamace poskytnout dokumenty spojené s nákupem služby a další potřebnou součinnost vyžadovanou společností K3 Sport s.r.o.