Apartmány Kouty

+420 725 059 900
ubytovani@k3-sport.cz

Penzion Kouty

+420 725 059 900
recepce@penzion-kouty.cz

 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Článek 1 Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky online nákupu skipasů na internetových stránkách www.kouty.cz (dále jen „internetový obchod“) provozovaných společností K3 Sport s. r.o., se sídlem I. P. Pavlova 116, 779 00 Olomouc, IČ: 268 30 248, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26932 (dále jen „provozovatel“), která provozuje areál KOUTY.

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele a zákazníka, které vznikly v souvislosti s uzavřením smluv prostřednictvím internetového obchodu provozovatele.

1.3. Potvrzením objednávky skipasu v internetovém obchodě, zákazník potvrzuje seznámení se, a vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se dodržovat a respektovat platné provozní řády firmy K3 Sport s. r.o. v areálu KOUTY.

1.4. Nakupovat skipasy prostřednictvím internetového obchodu mohou v souladu s těmito obchodními podmínkami všechny fyzické i právnické osoby (dále jen „zákazník“).

 

Článek 2 Předmět smlouvy a jeho dodání

2.1. Předmětem smluvního vztahu je pořízení lyžařské jízdenky v různých tarifních resp. cenových pásmech opravňující k využití přepravy prostřednictvím lanových dopravních zařízení v areálu Kouty v souladu s Provozním řádem areálu Kouty (dále jen „skipas“) dostupným zde.

2.2. Platnost skipasu je stanovena vždy pro aktuální zimní lyžařskou sezonu, jak je stanoveno provozovatelem. Použití zakoupeného skipasu je zároveň časově omezeno na počet dní dle druhu objednaného skipasu, v případě celoročního skipasu je využití skipasu možné po dobu celé aktuální lyžařské sezony, pro kterou byl skipas pořízen.

2.3. Doručení skipasu proběhne elektronicky. Samotné elektronické potvrzení, které zákazník obdrží po provedení objednávky, ho neopravňuje k přímému využití služeb v areálu Kouty, ale slouží jen jako doklad, na základě kterého mu bude vydána čipová karta se skipasem. Skipas zakoupený v internetovém obchodě je nutné vždy vyzvednout fyzicky na označené pokladně v areálu Kouty. Zakoupený skipas bude následně nahrán na čipovou kartu, která bude zákazníkovi vydaná oproti vratné záloze dle platného ceníku, a aktivován po prvním průchodu turniketem provozovatele v areálu Kouty. Po aktivaci online tarifu již není možné od kupní smlouvy odstoupit.

 

Článek 3 Uzavření smlouvy

3.1. Nabídka skipasů v internetovém obchodě se nepovažuje za návrh dodat zboží nebo poskytnout službu ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, nabídka je informativního charakteru a provozovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto produktů.

3.2. Cena skipasu uvedena v internetovém obchodě je cenou konečnou obsahující veškeré náklady nutné k jeho nabytí zákazníkem s výjimkou případných nákladů na dopravu, nákladů na provedení platby a nákladů na vydání čipové karty. Cena skipasů uvedená na internetových stránkách je cenou smluvní. Provozovatel si vyhrazuje právo průběžně měnit ceny.

3.3. Zákazník uskutečňuje svoji objednávku výběrem a označením vybraného tarifu skipasu v internetovém obchodě a počtu požadovaných skipasů. Dále je povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat veškeré požadované informace, zejména určit kategorii uživatele, která skipas využije (např. dospělý, dítě do 6 let, junior, senior, apod.). Po vyplnění veškerých požadovaných informací zákazník závazně potvrdí objednávku. Provozovatel potvrdí zákazníkovi obdržení objednávky neprodleně po jejím obdržení prostřednictvím e-mailu na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovatelem zasláno zákazníkovi elektronicky na adresu jeho elektronické pošty.

3.4. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí zákazník sám. Veškerá komunikace včetně objednávky a potvrzení bude mezi provozovatelem a zákazníkem vedena v českém jazyce.

3.5. Cenu skipasu zákazník uhradí online přes platební systém GPwebpay, do kterého je zákazník po potvrzení objednávky přesměrován. Po zpracování platby platebním systémem je zákazníkovi odeslán email na v objednávce uvedenou emailovou adresu, který zároveň slouží jako potvrzení o zaplacení.

3.6. Zakoupený skipas bude nahrán poskytovatelem na příslušnou čipovou kartu zákazníka s tím, že aktivace skipasu proběhne po prvním průchodu turniketem u lanových dopravních zařízení provozovatele.

3.7. Provozovatel vydá, na žádost zákazníka, doklad o provedené transakci na pokladně areálu Kouty oproti předložení potvrzujícího emailu ze systému GPwebpay. Je-li zákonem stanovena povinnost provozovatele v konkrétním případě vystavit daňový doklad o úhradě ceny skipasu, vydá provozovatel daňový doklad zákazníkovi v souladu s příslušnou právní úpravou.

 

 

Článek 4 Podmínky poskytování služby

4.1. Výdej zaplacených skipasů realizuje provozovatel, K3 Sport s. r.o., a to na svých pokladnách proti vratné záloze dle platného ceníku a předložení platného dokladu jednoznačně prokazujícího identitu a věk zákazníka (např. průkazu pojištěnce, OP atd.).

4.2. Pokud je skipas vázáný na konkrétní časové období, je skipas platný pouze v termínu, který si zákazník sám při jeho objednání zvolil. Tímto termínem je konkrétní den či určitá část tohoto konkrétního dne. Online tarif nelze vyčerpat v jiném termínu, než pro který byl zakoupen. Nevyčerpáním zakoupeného skipasu v objednaném termínu, skipas propadá bez nároku na náhradu jeho pořizovací ceny nebo její části.

4.2. Tarif skipasu je vázán na kategorií uživatelů skipasu určených na základě jejich věku nebo dalších znaků, které určí provozovatel. Aktuální kategorie uživatelů jsou vždy uvedeny v internetovém obchodě (např. dospělý, dítě do 6 let, junior, senior apod.). Kategorie uživatelů a jednotlivé ceny online tarifů na ně vztažené jsou v souladu s platným ceníkem areálu umístěným u pokladen a na webových stránkách areálu KOUTY, kouty.cz.

4.3. Oprávněnost nároku na zvýhodněné ceny tarifů pro určité kategorie uživatelů (dítě do 6 let, junior, senior) je zákazník povinen na požádání provozovateli kdykoli doložit předložením platného dokladu s fotografií, např. studentského průkazu, občanského průkazu atd. Pokud zákazník nebude schopný prokázat, že on nebo jakákoliv osoba, která by měla skipas využívat, náleží k určité kategorii uživatelů dle jeho objednávky, je provozovatel oprávněn odepřít vydání skipasu a od smlouvy odstoupit, případně doúčtovat rozdíl mezi objednanou sníženou cenou skipasu a plnou cenou skipasu.

4.4. Při nákupu skipasů online přes internetový obchod nelze uplatnit žádné slevy, zákazníkovi je účtována plná cena dle aktuálního platného ceníku provozovatele.

4.5. Zákazníkovi nebo jinému uživateli (pokud je odlišný od osoby zákazníka) nevzniká žádný nárok na vrácení ceny skipasu nebo její částí ani nárok na jakoukoliv kompenzaci či náhradu, v případě nemožnosti využití služeb areálu Kouty v důsledku vlivu nepříznivých povětrnostních podmínek, provozních podmínek (např. zastavení provozu lanovek a vleků) či zásahů vyšší moci.

4.6. S ohledem na charakter poskytovaného plnění nemá zákazník, ve smyslu § 1840 písm. h) občanského zákoníku, právo na odstoupení od smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem ve 14 denní lhůtě.

4.7. Zákazník tímto bere na vědomí, že zakoupený skipas je nepřenosný a práva s ním spojena náleží a je oprávněn jich využívat výlučně zákazník nebo jiný uživatel, pro kterého byl skipas zákazníkem obstarán a kterému byl vydán na pokladně areálu Kouty. Zákazník a další uživatelé jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání v rozporu s touto povinností, jako je zejména půjčování skipasu či jeho pronájem třetí osobě, jeho kopírování, apod.

 

Článek 5 Práva z vadného plnění

5.1. Práva a povinnosti provozovatele a zákazníka-spotřebitele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

5.2. Provozovatel odpovídá zákazníkovi, že předmět plnění dle smlouvy při připsání na čipovou kartu odpovídá objednávce zákazníka. Zákazník je povinen uplatnit nároky z vad bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to následujícím způsobem:

5.3. poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace, tj. dnem v němž nebyla služba poskytnuta v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu a v závislosti na reklamované službě provede reklamaci osobně na pokladně Areálu KOUTY nebo prostřednictvím emailu vedouci-ic@k3-sport.cz,

5.4. s ohledem na charakter služby (časově omezený skipas), nebudou vady zjištěné po uplynutí platnosti zakoupeného skipasu akceptovány,

5.5. Areál KOUTY po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uplatnění při zohlednění charakteru reklamace a reklamované služby. Zákazník je povinen při vyřizování reklamace poskytnout dokumenty spojené s pořízením plnění a další potřebnou součinnost vyžadovanou společností K3 Sport s.r.o.

 

Článek 6 Řešení sporů

6.1. Pro řešení všech případných sporů mezi provozovatelem a zákazníkem jsou příslušné soudy České republiky.

6.2. Před zahájením sporu před obecným soudem je zákazník-spotřebitel oprávněn v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zahájit mimosoudní řešení svého sporu, který se mu s námi nepodařilo vyřešit napřímo. Věcně příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s naší společností je Česká obchodní inspekce (coi.cz). Více informací o mimosoudním řešení sporů spotřebitelů naleznete zde.

6.3. Podle směrnice EU č. 524/2013 mají spotřebitelé z EU rovněž právo zahájit mimosoudní vypořádání sporů spotřebitelů on-line pomocí platformy ODR pro on-line řešení sporů spotřebitelů, která je dostupná na adrese ec.europa.eu/consumers/odr.

 

6.4. Pokud se domníváte, že jste byli zkrácení na svých právech, doporučujeme Vám se na nás obrátit přímo prostřednictvím elektronické adresy vedouci-ic@k3-sport.cz, kde se pokusíme vyřešit všechny Vaše stížnosti či návrhy.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. 

Článek 7 Závěrečná ustanovení

7.1. Tyto obchodní podmínky se vedle zákazníka vztahují přiměřeně i na další uživatele, pro které byl skipas pořízen a kteří si ho převzali v souladu s těmito podmínkami na pokladně areálu Kouty.

7.2. Tyto obchodní podmínky včetně všech jejich příloh jsou platné na dobu neurčitou a nabývají účinnosti od 7.11.2018.

7.3. Nakládání s osobními údaji zákazníka se řídí Pravidly pro nakládání s osobními údaji dostupnými zde.

7.4. Vyhrazujeme si právo měnit tyto obchodní podmínky, a to kdykoli a bez předchozí konzultace s našimi zákazníky. Změna obchodních podmínek nebude mít dopad na již uzavřené smluvní vztahy.

7.5. V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravené se práva a povinnosti stran řídí 1) Provozními řády areálu Kouty, 2) právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.6. Kontaktní údaje provozovatele: K3 Sport s. r.o., se sídlem I. P. Pavlova 116, 779 00 Olomouc, email: vedouci-ic@k3-sport.cz, tel. č.: +420 602 322 244.