Apartmány Kouty

+420 725 059 900
ubytovani@k3-sport.cz

Penzion Kouty

+420 725 059 900
recepce@penzion-kouty.cz

 

Warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

 

Artykuł 1 Postanowienia wstępne

1.1. Niniejsze ogólne warunki handlowe regulują warunki zakupów online skipasów na stronach internetowych www.kouty.cz (dalej tylko „sklep internetowy“) spółki K3 Sport s. r.o., z siedzibą I. P. Pavlova 116, 779 00 Olomouc, IČ (REGON): 268 30 248, wpisanej do rejestru handlowego przy Sądzie Okręgowym w Ostrawie, sygnatura akt C 26932 (dalej tylko „Operator“), która prowadzi ośrodek KOUTY.

1.2. Niniejsze warunki handlowe regulują wzajemne prawa i obowiązki Operatora i Klienta, które powstały w związku z zawarciem umów za pośrednictwem sklepu internetowego Operatora.

1.3. Potwierdzając zamówienie skipasu w sklepie internetowym Klient potwierdza zapoznanie się z niniejszymi warunkami handlowymi oraz akceptuje je i zobowiązuje się przestrzegać i respektować obowiązujące regulaminy firmy K3 Sport s. r.o. w ośrodku KOUTY.

1.4. Zakup skipasów za pośrednictwem sklepu internetowego dostępny jest zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi dla wszystkich osób fizycznych i prawnych (dalej tylko „Klient“).

 

Artykuł 2 Przedmiot umowy i jego dostawa

2.1. Przedmiotem stosunku umownego jest nabycie biletu narciarskiego w różnych pasmach taryfowych, ew. cenowych, uprawniającego do korzystania z przewozu za pośrednictwem linowych urządzeń transportowych w ośrodku Kouty  zgodnie z Regulaminem ośrodka Kouty (dalej tylko „skipas“) dostępnym tu.

2.2. Ważność skipasu jest zawsze na aktualny sezon narciarski, jak ustalił Operator. Korzystanie z zakupionego skipasu jest jednocześnie ograniczone czasowo do liczby dni w zależności od rodzaju zamówionego skipasu, w przypadku całorocznego skipasu korzystanie ze skipasu jest możliwe przez cały aktualny sezon narciarski, na który skipas został zakupiony.

2.3. Doręczenie skipasu przebiegnie elektronicznie. Samo elektroniczne potwierdzenie, które klient otrzyma po wysłaniu zamówienia, nie uprawnia go do bezpośredniego korzystania z usług w ośrodku Kouty, ale służy tylko jako dokument, na podstawie którego zostanie mu wydana karta elektroniczna ze skipasem. Skipas zakupiony w sklepie internetowym zawsze wymaga fizycznego odebrania w oznaczonej kasie w ośrodku Kouty. Zakupiony skipas zostanie następnie wczytany na kartę elektroniczną, która zostanie klientowi wydana po zapłaceniu zwrotnej kaucji zgodnie z obowiązującym cennikiem, i aktywowana po pierwszym przejściu przez turnikiet Operatora w ośrodku Kouty. Po aktywacji online taryfy odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży nie jest już możliwe.

 

Artykuł 3 Zawarcie umowy

3.1. Oferta skipasów w sklepie internetowym nie stanowi oferty dostawy towaru lub usługi w rozumieniu § 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego, oferta ma charakter informacyjny i Operator nie jest obowiązany do zawarcia umowy dotyczącej tych produktów.

3.2. Cena skipasu podana w sklepie internetowym jest ceną ostateczną obejmującą wszelkie koszty niezbędne dla jego nabycia przez Klienta, z wyjątkiem ewentualnych kosztów przewozu, kosztów realizacji płatności i kosztów wydania karty elektronicznej. Cena skipasów podana na stronach internetowych jest ceną umowną. Operator zastrzega sobie prawo do bieżącej korekty cen.

3.3. Klient realizuje swoje zamówienie poprzez wybór i zaznaczenie wybranej taryfy skipasu w sklepie internetowym, oraz liczby żądanych skipasów. Ponadto jest obowiązany wypełnić wyświetlony elektroniczny formularz oraz wprowadzić wymagane informacje, zwłaszcza podać kategorię użytkownika, która będzie korzystać ze skipasu (np. dorosły, dziecko do 6 lat, junior, senior, itp.). Po wypełnieniu wszelkich wymaganych informacji Klient wiążąco potwierdza zamówienie. Operator potwierdzi Klientowi otrzymanie zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu za pośrednictwem e-maila na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu. Stosunek umowny między Operatorem i Klientem powstaje w chwili doręczenia potwierdzenia zamówienia (akceptacji), które jest wysyłane Klientowi przez Operatora elektronicznie na adres jego poczty elektronicznej.

3.4. Koszty po stronie Klienta związane z korzystaniem ze środków komunikacji w związku z zawarciem umowy Klient pokrywa sam. Cała komunikacja łącznie z zamówieniem będzie prowadzona między Operatorem i Klientem w języku czeskim.

3.5. Cenę skipasu Klient zapłaci za pośrednictwem systemu płatniczego GPwebpay, do którego Klient jest kierowany po potwierdzeniu zamówienia. Po przetworzeniu płatności przez system płatniczy Klient otrzyma wiadomość elektroniczną, która zostania przesłana na adres e-mail podany w zamówieniu, a która jednocześnie służy jako potwierdzenie o zapłaty.

3.6. Zakupiony skipas zostanie wczytany przez Operatora na odpowiednią kartę elektroniczną Klienta z tym, że aktywacja skipasu przebiegnie po pierwszym przejściu przez turnikiet przy linowych urządzenia transportowych Operatora.

3.7. Operator na wniosek Klienta wyda dokument potwierdzający zrealizowaną transakcję w kasie ośrodka Kouty po uprzednim okazaniu potwierdzającej wiadomości e-mail z systemu GPwebpay. Jeżeli Operator posiada ustawowy obowiązek wystawienia w konkretnym przypadku dokumentu fiskalnego potwierdzającego zapłatę ceny skipasu, Operator wyda dokument fiskalny Klientowi zgodnie z odpowiednią regulacją prawną.

 

 

Artykuł 4 Warunki świadczenia usługi

4.1. Operator, K3 Sport s. r.o., wydaje opłacone skipasy w swoich kasach za pobraniem zwrotnej kaucji zgodnie z obowiązującym cennikiem, po przedłożeniu dokumentu jednoznacznie potwierdzającego tożsamość i wiek Klienta (np. legitymacji ubezpieczeniowej, DO, itd.).

4.2. Jeżeli skipas jest związany z konkretnym okresem, jest ważny tylko w terminie, który Klient sam wybrał zamawiając go. Terminem tym jest konkretny dzień lub określona część tego konkretnego dnia. Z taryfy online nie można skorzystać w innym terminie niż w tym, na który została zakupiona. W razie niewyczerpania zakupionego skipasu w zamówionym terminie skipas przepada bez prawa do zwrotu ceny jego nabycia lub jej części.

4.2. Taryfa skipasu jest związana z kategorią użytkowników skipasu na podstawie ich wieku lub innych cech, które określa Operator. Aktualne kategorie użytkowników są zawsze podane w sklepie internetowym (np. dorosły, dziecko do 6 lat, junior, senior, itp.). Kategorie użytkowników i poszczególne ceny taryf z nimi związanych są zgodne z obowiązującym cennikiem ośrodka, umieszczonym przy kasach i na stronach internetowych ośrodka KOUTY, kouty.cz.

4.3. Prawo do zniżki dla określonych kategorii użytkowników (dziecko do 6 lat, junior, senior) Klient jest obowiązany na żądanie Operatora w dowolnym momencie udokumentować okazując ważny dokument z fotografią, np. legitymację studencką, dowód osobisty, itd. Jeżeli Klient nie będzie w stanie udowodnić, że on lub dowolna osoba, która miałaby korzystać ze skipasu, należy do określonej kategorii użytkowników zgodnie z jego zamówieniem, Operator ma prawo odmówić wydania skipasu i odstąpić od umowy, ewentualnie żądać zapłaty różnicy między zamówioną ceną skipasu z rabatem a pełną ceną skipasu.

4.4. W przypadku zakupu skipasów online przez sklep internetowy nie można skorzystać z żadnych zniżek, Klientowi jest naliczana pełna cena zgodnie z obowiązującym cennikiem Operatora.

4.5. Klientowi lub innemu użytkownikowi (jeżeli jest inny niż Klient) nie przysługuje żadne prawo do zwrotu ceny skipasu lub jej części, jak również prawo do jakiejkolwiek kompensaty lub odszkodowania, w razie niemożliwości wykorzystania usług ośrodka Kouty w wyniku niekorzystnych warunków pogodowych, warunków organizacyjnych (np. zatrzymania pracy kolejek i wyciągów linowych) lub nastania okoliczności siły wyższej.

4.6. Ze względu na charakter świadczeń Klientowi, w rozumieniu § 1840 litera h) Kodeksu Cywilnego, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej między Operatorem i Klientem w terminie 14 dni.

4.7. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, że zakupiony skipas jest nieprzekazywalny i prawa z nim związane przysługują wyłącznie Klientowi lub innemu użytkownikowi, który ma prawo z nich korzystać i któremu został wydany w kasie ośrodka Kouty. Klient i inni użytkownicy są obowiązani wstrzymać się od wszelkich działań niezgodnych z  tym powyższym obowiązkiem, jak np. pożyczanie skipasu lub jego wynajmowanie osobom trzecim, jego kopiowanie, itp.

 

Artykuł 5 Prawa z tytułu wad świadczenia

5.1. Prawa i obowiązki Operatora i Klienta-konsumenta związane z wadami świadczenia regulują ogólnie obowiązujące przepisy (przede wszystkim regulacje od § 1914 do 1925 Kodeksu Cywilnego i ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumenta, z późniejszymi zmianami).

5.2. Operator ponosi odpowiedzialność przed Klientem za zgodność przedmiotu świadczenia, zgodnie z umową, z zamówieniem Klienta podczas wczytania go na kartę elektroniczną. Klient jest obowiązany dochodzić praw z tytułu wad niezwłocznie po ich identyfikacji w następujący sposób:

5.3. po wykryciu podstaw do złożenia reklamacji, tj. w dniu, w którym usługa nie była świadczona w uzgodnionym lub normalnie przyjętym zakresie, w wymaganej jakości, ilości i terminie, oraz w zależności od usługi będącej przedmiotem reklamacji, złoży reklamację osobiście w kasie Ośrodka KOUTY, lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres vedouci-ic@k3-sport.cz,

5.4. Z uwagi na charakter usługi (czasowo ograniczony skipas), nie będą akceptowane wady wykryte po upływie ważności zakupionego skipasu.

5.5. Ośrodek KOUTY po rozpatrzeniu złożonej reklamacji podejmie niezwłocznie decyzję o sposobie rozpatrzenia reklamacji, najpóźniej jednakże w terminie 30 dni od dnia jej złożenia z uwzględnieniem charakteru reklamacji oraz usługi stanowiącej przedmiot reklamacji. Klient jest obowiązany w ramach rozpatrywania reklamacji przedłożyć dokumenty związane z nabyciem usługi oraz wykazać wszelkie niezbędne współdziałanie wymagane przez firmę K3 Sport s.r.o.

 

Artykuł 6 Rozwiązywanie sporów

6.1. Wszelkie potencjalne spory między Operatorem i Klientem będą rozstrzygane przez właściwe sądy Republiki Czeskiej.

6.2. Przed rozpoczęciem rozstrzygania sporu przez sąd powszechny Klient – konsument ma prawo zgodnie z ustawą nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, wszcząć postępowanie pozasądowe w przedmiocie swojego sporu, którego nie udało mu się rozstrzygnąć z nami rozwiązać. Właściwym rzeczowo organem do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich z naszą firmą jest Czeska Inspekcja Handlowa (coi.cz). Więcej informacji o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich można znaleźć tu.

6.3. Zgodnie z Dyrektywą UE nr 524/2013 konsumentom z terenu UE przysługuje również prawo do wszczęcia pozasądowego postępowania w przedmiocie rozstrzygania sporów konsumentów on-line z pomocą platformy ODR dla rozwiązywania sporów konsumentów on-line, która jest dostępna pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr.

6.4. Jeśli ktoś uważa, że jego prawa zostały naruszone, zalecamy mu zwrócenie się do nas bezpośrednio za pośrednictwem adresu elektronicznego vedouci-ic@k3-sport.cz, gdzie spróbujemy rozwiązać wszystkie jego skargi lub uwagi.

 

Artykuł 7 Postanowienia końcowe

7.1. Niniejsze warunki handlowe, prócz Klienta, obejmują odpowiednio również innych użytkowników, dla których skipas został nabyty i którzy go odebrali zgodnie z niniejszymi warunkami w kasie ośrodka Kouty.

7.2. Niniejsze warunki handlowe wraz ze wszystkimi ich załącznikami obowiązują przez czas nieokreślony i wchodzą w życie od 7.11.2018.

7.3. Przetwarzanie danych osobowych Klienta regulują Zasady przetwarzania danych osobowych dostępne tu.

7.4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków handlowych w dowolnym momencie, bez uprzedniej konsultacji z naszymi Klientami. Zmiana warunków handlowych pozostaje bez wpływu na już zawarte stosunki umowne.

7.5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych warunkach handlowych prawa i obowiązki stron regulują 1) Regulaminy ośrodka Kouty, 2) porządek prawny Republiki Czeskiej, w szczególności postanowienia ustawy nr 89/2012., Kodeks Cywilny, oraz ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumenta, z późniejszymi zmianami.

7.6. Dane kontaktowe Operatora: K3 Sport s. r.o., z siedzibą I. P. Pavlova 116, 779 00 Olomouc, e-mail: vedouci-ic@k3-sport.cz, tel.: +420 602 322 244.