Apartmány Kouty

+420 725 059 900
ubytovani@k3-sport.cz

Penzion Kouty

+420 725 059 900
recepce@penzion-kouty.cz

 

Regulamin

Wstęp do ośrodka SKI AREÁL KOUTY (tj. na teren będący własnością, wynajęty, lub w inny sposób użytkowany przez firmę K-3 SPORT s.r.o.) jest na własną odpowiedzialność odwiedzającego.

Firma K-3 SPORT s.r.o. nie odpowiada za szkody wyrządzone na mieniu i zdrowiu gości ośrodka, jeżeli będą spowodowane zachowaniem, które nie odpowiada obowiązującym przepisom prawnym i regulaminowi firmy K-3 SPORT s.r.o. Przestrzeganie regulaminu ośrodka SKI AREÁL KOUTY mogą sprawdzać uprawnione do tego osoby. Uprawnioną osobą jest każdy pracownik, który jest ubrany w jednolity strój firmy K-3 SPORT s.r.o. (zawsze oznaczony nazwą firmy), lub pracownik, który przedstawi się i poda swoją funkcję w firmie K-3 SPORT s.r.o.

Kupując bilet uczestnicy przewozu zobowiązują się do przestrzegania podanych warunków umownych zgodnie z regulaminem spółki K-3 SPORT s.r.o., w ośrodku SKI AREÁL KOUTY.

Każdy uczestnik przewozu po zakupieniu biletu musi sprawdzić poprawność wszystkich danych oraz zachować rachunek z zakupu biletu. Późniejsze reklamacje nie będą uznawane. Późniejsza reklamacja może zostać przyjęta tylko po okazaniu dowodu zakupu biletu. Bilet (skipas) jest ważny tylko po okazaniu z ważnym dokumentem potwierdzającym zakup biletu.

Pasażer obowiązany jest w szczególności:

 • posiadać ze sobą ważny bilet, dokument potwierdzający zakup biletu, i na żądanie uprawnionej osoby prowadzącego okazać je
 • przed wejściem do środka transportu przejść przez turnikiet, który skontroluje i zaewidencjonuje bilet
 • stosować się do intrukcji przedstawiciela Operatora oraz instrukcji w środku transportu

 

Dokumentem upoważniającym do przejazdu jest:

 • bilet jednorazowy na dany środek transportu
 • bilet czasowy, uprawniający do wielu pojedynczych przejazdó w czasie jego ważności w ograniczonym zakresie na wszystkich środkach transportu firmy K-3 SPORT s.r.o.
 • bilet punktowy, uprawniający do wielu przejazdów zgodnie z liczbą punktów na bilecie i typem wybranego środka transportu

Sprzedaż popołudniowych biletów czasowych odbywa się najwcześniej 15 minut przed wyznaczoną terminem ważności. Zwrot ceny biletu lub jej części dopuszcza się w przypadku awarii więcej niż dwóch środków transportu firmy K-3 SPORT s.r.o., trwającej powyżej dwóch godzin. Zwrot realizowany jest w postaci nowego biletu, który odpowiada biletowi zakupionemu w dniu awarii środków transportu.

Zniżki grupowe obowiązują dla grup zorganizowanych, które okażą ważną listę.

Uprawniona osoba ma prawo unieważnić bilet bez kompensaty nominalnej ceny biletu przede wszystkim w przypadku:

 • gdy bilet został umyślnie uszkodzony
 • gdy bilet jest używany przez nieuprawnioną osobę
 • gdy bilet jest w inny sposób nieważny
 • W przypadku rażącego naruszenia regulaminu w środkach transportu lub na trasach zjazdowych

Zakaz palenia obowiązuje w  ich pobliżu. Z przewozu będą wykluczone osoby, które są pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, lub które zagrażają lub bezprawnie ograniczają innych gości ośrodka. Wykluczenia z przewozu ma prawo dokonać uprawniona osoba.

Wstęp na kolejkę linową i pozostałe środki transportu dostępny jest dla publiczności codziennie:

KL DLOUHÉ STRÁNĚ                    8.30—16.00
WYCIĄG LV 6 KOŁO SNOWPARKU           8.15—16.00
WYCIĄG LV 5 U VRTULÍ                     8.30—16.00

Goście, którzy do przejazdu używają kolejki linowej, muszą przestrzegać umownych  i taryfowych warunków kolejki linowej, które są ogólnodostępne  na zewnątrz kasy. W przypadku nieprzestrzegania umownych warunków przewozu i taryf kolejki linowej taka osoba będzie traktowana zgodnie z czeskim porządkiem prawnym. Goście ośrodka są obowiązani stosować się do wytycznych obsługi środka transportu oraz zachować szczególną ostrożność zwłaszcza podczas wsiadania i wysiadania.

Przewóz dzieci w wieku do 6 lat w kolejkach linowych tylko pod opieką osoby w wieku powyżej 10 lat.

Właściwie oznaczonym uczniom szkoły narciarskiej KOUTY przysługuje prawo pierwszeństwa wsiadania w wyznaczonych środkach transportu.

Trasy zjazdowe są czynne w godzinach pracy kolejki linowej i pozostałych środków transportu. Informacje o aktualnym stanie tras zjazdowych i wyciągów dostępne są na elektronicznej mapie  obok kas.

Wieczorna jazda na nartach odbywa się codziennie na trasie zjazdowej nr 4. Do SNOWPARKU w godzinach 18,00—21,00.

Na utrzymywanej trasie zjazdowej narciarze i snowboardziści poruszają się na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ruchu dbają o bezpieczeństwo własne i pozostałych gości ośrodka.

Pieszym turystom i saneczkarzom zabrania się poruszania na trasach zjazdowych.

Nieprzestrzeganie następujących zasad zachowania na trasach zjazdowych może być podstawą do wykluczenia z ruchu na trasach zjazdowych:

 • każdy gość jest obowiązany zawsze dostosować wybór trasy i prędkość jazdy do swoich możliwości, stopnia trudności i stanu trasy, warunków pogodowych i widoczności
 • wyprzedzanie na trasie zjazdowej jest dozwolone z obu stron, za bezpieczne wyprzedzanie zawsze odpowiada wyprzedzający
 • zabrania się zatrzymywania na nieprzejrzystych i ruchliwych odcinkach tras zjazdowych
 • bez zgody kierownictwa firmy K-3 SPORT s.r.o. zabrania się stawiania na trasach zjazdowych jakichkolwiek przeszkód lub formacji śniegowych (np. slalomy, skocznie śniegowe, itp.)
 • każdy uczestnik ruchu na trasach zjazdowych i środkach transportu obowiązany jest udzielić poszkodowanemu pomocy i zgłosić wypadek pracownikom firmy K-3 SPORT s.r.o. Lub POGOTOWIU GÓRSKIEMU.
 • każdy uczestnik obowiązany jest przestrzegać poniższych zasad i instrukcji wydawanych przez uprawnione osoby z firmy K-3 SPORT s.r.o. oraz pracowników POGOTOWIA GÓRSKIEGO. W razie naruszania tych zasad oraz wytycznych uprawnionych osób gość może zostać wykluczony z przewozu na urządzeniach transportowych i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie potencjalne szkody, które wyrządzi na rzecz Operatora i osób trzech swoim zachowaniem.

Utrzymanie tras zjazdowych odbywa się przeważnie po zakończeniu pracy środkó transportu. Z tego powodu trasy zjazdowe po zakończeniu pracy   od godziny 16:30 są zamknięte i obowiązuje surowy zakaz wstępu na trasy zjazdowe po skończeniu czasu pracy z powodu utrzymania tras zjazdowych, istnieje niebezpieczeństwo wypadku.

Ze względu na warunki śniegowe i pogodowe może dojść również w godzinach pracy środków transportu:

 • do utrzymania tras zjazdowych ratrakami. Są one w takim przypadku oznaczone światłem ostrzegawczym
 • do dośnieżania tras zjazdowych śniegiem technicznym. Środki technicznedo dośnieżania są w dostatecznej odległości oznaczone, ewentualnie odgrodzone płotkiem lub siatką. Podczas pracy armatek śnieżnych uczestnik ruchu na trasie zjazdowej musi dostosować prędkość jazdy do bezpiecznego przejazdu dośnieżanego odcinka i nie zagrażać przy tym pozostałym narciarzom. Niedopuszczalnym jest manipulacja armatkami śnieżnymi.

Kierownictwo firmy K-3 SPORT s.r.o. zastrzega sobie prawo do umożliwienia po uprzednim uzgodnieniu treningów i zawodów narciarzy i snowboardzistów na dowolnej z tras zjazdowych  ośrodka SKI AREÁL KOUTY. Goście będą o tej sytuacji informowani przy kasie ośrodka. Goście zostaną zapoznani z czasem treningu lub zawodów i trasą zjazdową lub jej częścią, która jest do tego celu zarezerwowana. Wyznaczona trasa zjazdowa lub jej część będzie wyraźnie oznaczona i zamknięta przez organizatora treningu lub zawodów.

Podczas nauki jazdy na nartach odpowiedni pracownik pedagogiczny odpowiada w szczególności za to, że:

 • do nauki wybierze trasę zjazdową o odpowiednim stopniu trudności
 • organizacja nauki będzie odpowiadać aktualnemu ruchowi na trasach zjazdowych (np. nie stosować jazdy w długich kolumnach „wężach“)
 • jazda i poruszanie się po snowparku jest wyłącznie na własną odpowiedzialność
 • snowpark służy  tylko do snowboardingu i narciarstwa freestyle, inne aktywności są tu zabronione
 • Obowiązuje ścisły zakaz przenoszenia lub innej manipulacji  przeszkodami. Za te działania odpowiada wyłącznie administrator snowparku
 • Narciarze nie mogą przeceniać swoich możliwości, umiejętności oraz sił i są obowiązani dbać o własne bezpieczeństwo i używać kasku, ochraniaczy i innych środków ochrony
 • osoby w wieku poniżej 15 lat mogą korzystać z parku tylko pod nadzorem osoby w wieku powyżej 18 lat
 • Prowadzący ośrodek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za urazy i wypadki w snowparku
 • goście są obowiązani utrzymywać w parku i jego okolicy porządek, zaś swoim zachowaniem nie mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników
 • w czasie utrzymywania parku pojazdem śnieżnym jazda w snowparku jest zabroniona
 • wszyscy goście snowparku są obowiązani kierować się wytycznymi i poleceniami administratora parku
 • administrator snowparku ma prawo wydalić ze snowparku każdą osobę, która narusza regulamin snowparku
 • wstęp na plac dla dzieci jest dozwolony tylko na nartach
 • wstęp tylko z ważnym biletem zakupionym w kasie
 • wstęp ze snowboardem na plac dla dzieci abroniony
 • W razie pełnego wykorzystania pojemności placu dla dzieci szkoła narciarska ma prawo zamknąć park dla pozostałej publiczności
 • Na placu dla dzieci kierować się wytycznymi obsługi lub instruktorów szkoły narciarskiej, zachowywać się